Projekty


Operační program Jan Amos Komenský


Národní plán obnovy


Doučování žáků


Škola jazykům otevřená


Všestranný rozvoj ZŠ Mohelno


Informační a komunikační technologie 2018


Naše škola 2018Modernizací k efektivnější výuce


Inkluze v praxi – ZŠ Mohelno

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006980.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi a rozvojové aktivity formou Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her.

Výše podpory je 559 636,00 Kč.

Doba trvání projektu: 31. 8. 2017 – 30. 8. 2019


Podpora polytechnické výchovy

Naše škola realizovala projekt v rámci programu “Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina”. Projekt byl realizován od 
25. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

V tomto projektu jsme získali 48 654 Kč, za které jsme pořídili 10 kusů stavebnic Merkur pro 1. i 2. stupeň naší školy, které žáci využívají především v hodinách Člověk a svět práce, a dále jsme dovybavili naši školní dílnu ručním a akumulátorovým nářadím.

Fotogalerie


Dílny ZŠ Mohelno

Naše škola zrealizovala projekt “Dílny ZŠ Mohelno“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0313 v rámci “Výzvy č. 57” zaměřený na rozvoj technických dovedností.  Projekt byl realizován od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

V rámci tohoto projektu naše škola zrealizovala tuto klíčovou aktivitu:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Realizace spočívala ve vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Projekt byl naplněn v hodinách Člověk a svět práce v 9. třídě. Žáci kromě výrobků museli zpracovat pod vedením učitele i svoje žákovské portfólio s fotodokumentací.

V tomto projektu získala škola 204 112 Kč na vybavení školní dílny.

Fotogalerie


Čtenářské dílny ZŠ Mohelno

Naše škola zrealizovala projekt  “Čtenářské dílny ZŠ Mohelno”,  registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1541 v rámci “Výzvy č. 56”  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl realizován od 1. července 2015 do 31. prosince 2015. V rámci tohoto projektu naše škola zrealizovala tyto zvolené klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Fotogalerie – 3. třída

Fotogalerie – 4. třída

Fotogalerie – 5. třída

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Fotogalerie

V rámci této výzvy jsme o prázdninách zrealizovali Zahraniční jazykový kurz pro učitele, v měsíci září se 10 žáků naší školy zúčastnilo Zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu pro žáky ve Velké Británii a dále nás čekala realizace Čtenářských dílen ve 3. – 6. ročníku. Paní učitelky v jednotlivých třídách zpracovaly tematický plán pro 10 Čtenářských dílen, které musely zrealizovat ve výuce. Díky tomu, že se škola zapojila do této aktivity, mohli jsme pro žáky nakoupit 200 knih do školní knihovny.

Na realizaci tohoto projektu škola získala 315 461 Kč


Efektivní učení

Projekt EFEKTIVNÍ UČENÍ  v rámci operačního programu Vzdělání pro kunkurenceschopnost,

oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

> OP VK > je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  a státního rozpočtu ČR

Od září 2011 na naší škole probíhal projekt “Efektivní učení”, v němž jsme v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali z Evropské unie finanční prostředky ve výši     1 034 786,- Kč. Prostředky byly využity na koupi počítačů k dovybavení počítačových pracoven, softwaru a realizacidigitálních učebních materiálů /DUM/ tvořenými jednotlivými učiteli.

Projekt probíhal po dobu 30 měsíců a cílem bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím digitálních technologií. Realizace zahrnovala vytvoření digitálních učebních materiálů /DUM/, které tvořili učitelé naší školy.

Tyto materiály jsme vytvořili pro oblasti: anglický jazyk,český jazyk, člověk a jeho svět, dějepis, matematika, německý jazyk, přírodopis,  zeměpis.

Jednotlivé práce: