Organizace školního roku

Vyučovací hodiny

1. 7.40 – 8.25
2.8.35 – 9.20
3.9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.30 – 12.15
6. 12.25 – 13.10
přestávka    13.10 – 13.40
7. 13.40  – 14.25

Organizace školního roku 2018/2019

 • Zahájení školního roku:  3. září 2018  (pondělí)
 • Konec 1. pololetí:  31. ledna 2019 (čtvrtek)
 • Konec školního roku:  28. června 2019 (pátek)

Podzimní prázdniny – pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny – sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny – pondělí 4. března – neděle 10. března 2019

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny – sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Zápis do 1. ročníku – středa 10. dubna 2019

Přijímací zkoušky na střední školy  – 12. – 30. dubna 2019                                                      

Zahájení školního roku 2019/2020 – pondělí 2. září 2019.

Přihlášení žáka


Omlouvání žáků


Termíny pedagogických rad: 

 • 31. 8. 2018
 • 19. 11. 2018
 • 28. 1. 2019
 • 15. 4. 2019
 • 24. 6. 2019
 • 28. 6. 2019

Termíny třídních schůzek:

10. září 2018 – informační schůzka pro rodiče

říjen, listopad 2018 – informace o volbě povolání (SŠ) – pro rodiče vycházejících žáků a další zájemce, na této schůzce budou přítomni zástupci středních škol

19. listopadu 2018

15. dubna 2019

 červen 2018 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Školská rada

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění následných předpisů se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a případným dalším, kompetentním právnickým i fyzickým osobám, podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


 Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2019/2020:

 10. 4. 2019


17. společenský ples školy:

 25. 1. 2019


Sběr papíru a kartonu

říjen  2018

květen 2019


Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu?

Rady pro rodiče

 • komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy, naslouchejte mu, vnímejte změny v jeho chování
 • mějte vždy přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte přehled o jeho denních aktivitách
 • vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jeho věku) jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim může čelit, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc
 • dítě by mělo znát základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156)
 • učte děti, aby věřili svým vlastním pocitům, ujistěte je, že mají právo říct kdykoliv “NE”, jestliže cítí, že není něco v pořádku
 • vždy velmi dobře zvažte, komu své dítě svěřujete a tyto osoby si náležitě prověřte (např. chůva)
 • pro případ zmizení dítěte mějte k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii vašeho dítěte

Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte…

 • kontaktujte policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 158 ihned, jakmile zjistíte, že se vaše dítě ztratilo, vyvarujte se pozdního oznámení, rozhodovat mohou i minuty
 • v závislosti na věku dítěte prohledejte všechna místa, kde by si dítě mohlo hrát nebo kde by mohlo usnout, uvědomte si, kdy a kde jste jej viděli naposledy, i malé dítě je schopno ujít několik kilometrů
 • poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích
 • informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým jste jej naposledy viděli
 • policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě informace nezatajujte, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením
 • zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech
 • buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat
 • pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, máte proto možnost využít služeb policejního psychologa, nebojte se také kontaktovat neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích, k dispozici jsou vám také linky důvěry

 Základní pravidla bezpečného chování pro děti

 • vždy by si měl informovat rodiče o tom, kam jdeš a s kým a požádat je o svolení
 • neměl by ses venku pohybovat sám, vždy je lepší mít doprovod kamaráda nebo dospělé osoby
 • neměl bys přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se “vyhecovat” kamarády k tomu, abys podstoupil něco, co by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit tvé zdraví nebo život
 • jestliže se někdo pokusí tě odvést někam proti tvé vůli, snaž se dostat   se od něj pryč, ať už za použití křiku, kopání nebo jiných metod
 • pokud si tě někdo bude chtít vyfotografovat, máš právo říct “NE”    a informovat o tom své rodiče nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobu
 • nikdy nestopuj, nenastupuj do auta k žádné osobě (ať už známé    či neznámé), nemáš-li předem daný souhlas rodičů
 • v případě, že se ztratíš rodičům na veřejně přístupném místě, nepátrej po nich sám a co nejdříve vyhledej uniformovaného policistu či strážníka nebo jinou důvěryhodnou osobu (prodavačka v obchodě, maminka s dětmi,…)     a řekni jim, že jsi se ztratil a potřebuješ pomoct najít rodiče
 • zapamatuj si základní bezplatné linky tísňového volání, na které se můžeš obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (158 – Policie ČR,   155 – Zdravotnická záchranná služba, 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – Obecní policie, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání)

Bezpečné chování při kontaktu s cizí osobou

Do vozidla, které řídí neznámá osoba, by dítě nemělo nikdy nasednout a vždy si musí od automobilu udržovat bezpečnou vzdálenost. Platí to i pro případ, kdyby osoba tvrdila, že ji pro dítě poslali jeho rodiče. Taková osoba může dítě oslovit i jménem, které mohla slyšet u ostatních dětí. K takovému řidiči by si nikdy dítě sednout nemělo, správná reakce je vrátit se do školy a oznámit událost učiteli, který může kontaktovat rodiče a informaci u nich ověřit.

Dále by děti od cizích lidí neměly přijímat žádné sladkosti, peníze nebo hračky ani se nechat zlákat na něco zajímavého na neznámém místě. Správné je odmítnout a odejít.

Pokud má dítě při cestě domů pocit, že ho někdo sleduje a neznámá osoba jde za ním až ke dveřím do domu nebo bytu, nemělo by dítě nikdy odemknout. Rovněž tak by dítě nemělo samotné s cizím člověkem nastoupit do výtahu. Dítě by mělo počkat, až cizí osoba odejde a teprve potom odemknout dveře. Pokud se dítě cítí být ze strany cizího člověka ohroženo, mělo by začít zvonit na zvonky od bytů a křičet o pomoc.

Klíče od bytu by děti nikdy neměly nosit viditelně. Měly by se vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným nebo tmavým místům.

Pokud se dítě dostane do situace, kdy se před ním neznámý člověk obnažuje, musí dítě okamžitě z místa utéct, může opakovaně a silně křičet o pomoc, zvonit na domovní zvonky, bouchat na okna a dveře a dostat se tak co nejrychleji pod ochranu dospělé osoby.

nprap. René Novotný

Preventivně informační skupina Třebíč