Ekoškola

Historie naší Ekoškoly

Ekologickým aktivitám jsme se na naší škole začali více věnovat od roku 1992, kdy jsme navázali spolupráci s ekologickým sdružením Tereza sídlícím v Praze.  Přihlásili jsme se do projektu s názvem Kyselý déšť, kde nedílnou součástí tohoto projektu bylo měření pH kyselých dešťů a pěstování tabáku (Bel B, Bel W), který je bioindikátor ozonové vrstvy, a na jejich listech jsme monitorovali přízemní ozon. V roce 1998 jsme získali první místo v ČRv projektu Energie I. Pobytem v Prokopském údolí v Praze jsme získali mnoho užitečných vědomostí a znalostí. Dále jsme se stali třikrát výherci zájezdu za odměnu v národních projektech: Jak dříve lidé žili, Kde končí Evropa a Cesta k předkům, cesta do Evropy. Naši nejlepší ekologové hájili čest naší školy na akci zvané Historické hrátky na hradě Točník (v roce 2000), v Železné u Berouna (v roce 2002). Jedenkrát jsme se pro ozdravný pobyt v Itálii historických hrátek nezúčastnili. Při těchto pobytech plníme mnoho ekologických her, soutěžíi s ověřováním významu našich smyslů při nočních tajuplných setkáních se “strašidly” v neznámých lesích, při fárání do dolů atp. Také jsme si odtud odvezli velké množství cenných zkušeností. Další úspěchy jsme dosahovali v projektu Ozon. V roce 2000 jsme získali 1. místo v ČR, v dalším roce jsme uhájili 2. místo. V letech 2002 a 2003 jsme byli opět první. V roce 2004 jsme dospěli k rozhodnutí, že se konečně přihlásíme do programu Ekoškola. Na konci školního roku 2005 jsme požádali o udělení titulu Ekoškoly 2005. Tento titul se nám podařilo v červnu 2005 získat. Skupinka delegátů z Mohelna byla v Praze přijata a přivezla nám vlajku Ekoškoly, titul Ekoškoly, certifikát pro naši školu a právo používat logo Ekoškoly, kterým smíme naši školu prezentovat. V roce 2006 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola 2006-2008, který jsme obhájili i na další dvouleté období do roku 2010, poté jsme jej obhájili na pětileté období 2010-2015. Na jaře roku 2015 se našemu Ekotýmu podařilo obhájit titul Ekoškola, tentokrát na čtyřleté období. Další obhajoba nás čeká na jaře roku 2019. Je to cesta velmi náročná, mnohdy i trnitá, ale rozhodli jsme se po ní kráčet dále. Snažíme se o zlepšování životního prostředí a udržení naší planety Země pro další generace.


Na naší škole postupujeme podle metodiky

7 KROKŮ K EKOŠKOLE

Metodika 7 kroků pomáhá škole, aby se stala skutečnou Ekoškolou. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

1. EKOTÝM

V čele stojí Ekotým, složený z žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a rodičů. Ekotým je hybatelem programu Ekoškola, plánuje, řídí a přímo dělá 7 kroků.

Ekotým ZŠ Mohelno

2018/2019

Zástupci žáků : (1. st.) (2. st.)
Petra Cahová- 1. tř.Petra Budínová – 6. tř.
Ondřej Kosour – 1. tř.   Jakub Koláčný – 6. tř.  
Kateřina Dobrovolná – 2. tř.Vojtěch Frolec – 7. tř.
Marie Koláčná – 2. tř.Jakub Suchánek- 7. tř.
Aneta Prušková – 2. tř.Aneta Kožnarová – 7. tř. 
Karolína Mačatová-  3. tř. Marcela Lagová – 8. tř.
Ondřej Velc- 3. tř. Nela Outulná- 8. tř.
Martin Kožnar – 4. tř.Aneta Fazekasová- 8. tř.
Natálie Prušková – 4. tř.Filip Krška – 8. tř.
Matyáš Frolec – 5. tř.Markéta Chytková- 9. tř.
Jan Suchánek – 5. tř. Barbora Benáčková – 9. tř.

Zástupci pedagogů:

  • Mgr. Vladimír Horký, ředitel školy
  • Mgr. Ludmila Boudná, učitelka II. stupně – koordinátorka
  • Mgr. Romana Dvořáková, učitelka I. stupně   

Ostatní členové:

  • Bc. Zdeněk Cabejšek, ekonom školy
  • Ladislav Filip, školník, zástupce rodičů
  • Kateřina Zedníčková, uklízečka, zástupce rodičů
  • Marta Cvečková, vedoucí školní jídelny
  • Mgr. Hana Mášová, propagace a web

Role v Ekotýmu

Předsedkyně: Barbora Benáčková

Místopředsedkyně: Aneta Fazekasová

Zapisovatelé: Filip Krška, Jakub Koláčný, Marcela Lagová

Fotografové: Vojtěch Frolec, Jakub Suchánek

Mluvčí a propagace: Nela Outulná + všichni členové Ekotýmu

Nástěnkáři: všichni členové Ekotýmu (dle potřeby)

2. ANALÝZA

Zkoumáme naši školu zevnitř i zvenčí, hledáme, co funguje a co je třeba zlepšit v oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie a dopravy.

Analýza “Prostředí školy” 2017 – 1. st.

Srovnávací analýza “Prostředí školy” 2017 – 1. st.

Analýza “Odpady” 2018 – 1. st.

Srovnávací analýza “Odpady” 2018 – 1. st.

3. PLÁN ČINNOSTÍ

Na základě činností, která nám dává Analýza, plánujeme a uskutečňujeme různé činnosti, které mají přispět ke zlepšení životního prostředí ve škole i mimo ně.

Krátkodobý plán Ekoškoly 2017/2018

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Průběžně sledujeme, jak se nám podařilo naplánované úkoly splnit.

5. EV VE VÝUCE

S tématy Ekoškola se setkáváme ve všech předmětech.

Země bez odpadů I. a II. stupeň – 2017 + výstava; Čistá Vysočina 2017 – viz Ekologické aktivity naší školy – školní rok 2016/2017

Fotogalerie

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Dáváme spolužákům, rodičům i veřejnosti vědět, co děláme v rámci Ekoškoly, navazujeme spolupráci s jinými školami a organizacemi.

7.EKOKODEX

Máme formulované hodnoty, které ctíme, a pravidla, která dodržujeme.


Školní rok 2016/2017

Ekologické aktivity naší školy:

Novou koordinátorkou dlouhodobého vzdělávacího programu Ekoškola, EVVO a Celoškolského žákovského parlamentu od školního roku 2016/2017 za II. stupeň byla ustanovena Mgr. Ludmila Boudná.

– exkurze (viz plán exkurzí)

– naučné ekologické aktivity, vycházky, stezky (poznávání stromů, keřů, travin, plodin a  zvěře v okolí školy, Mohelenské hadcové stepi a v lesích v různých ročních obdobích, práce s atlasem přímo v terénu, práce s lupou a mikroskopem;

– Den dětí s přírodní tématikou, školy v přírodě,

– úklidové akce (projekt Čistá Vysočina, Hurá z lavic do přírody, Den Země,…),

– starost o rostliny před školou a na dvoře budovy 2. stupně ZŠ (zahradnické práce, hrabání listí, řez rostlin,…),

– sběrové aktivity (šípky, pomerančová kůra, PET víčka pro dobročinné účely, starý papír, hluchavka…),

– třídíme odpad (papír, plasty, bioodpad),

– vyzdobujeme si odpadkové koše, vylepujeme po třídách informační letáky o třídění odpadů,

– šetříme a neplýtváme energií, vodou, zemním plynem, papírem,

– práce s přírodním materiálem (výstava “Dary Země a krása přírody očima dětí”, dušičkové věnce, adventní vazby, velikonoční a další jarní vazby,…),

– zápisy do prvních ročníků pohádkovou cestou (pomoc starších žáků s předškoláky, inscenace pohádky pro děti, výzdoba pomocí přírodního materiálu,…),

– soutěž Sedmikvítek v Okříškách (práce s přírodním materiálem, výtvarné práce),

– dopravní výchova s BESIPEM,

– analýza ekologického provozu školy (obou budov; prostředí školy, voda, odpady, energie)


Auditorská návštěva z Prahy

Jak už to u většiny lidí bývá, bilancují na konci kalendářního roku, co jim život přinesl za zkoušky, překážky, radosti, co se jim za celý rok povedlo, co se jim nepovedlo a co bude potřeba udělat jinak, aby se jim začalo dařit. Tento čas rozjímání nad uplynulými pěti roky nastal i na naší škole. Blížilo se období, kdy budeme muset představit svoji práci a různorodé činnosti a pokusit se obhájit mezinárodní titul Ekoškola. V průběhu celého školního roku jsme se s žáky pilně podíleli na analýze naší školy (voda, odpady, energie, prostředí školy, doprava atd.). Práce na analýze byla neúprosná a zdlouhavá, ale náš tým se nedal. Pracovalo se na analýzách v rámci projektového vyučování v jednotlivých předmětech a hlavně i mimo vyučování. Tento nelehký úkol nám dal zabrat od září až do února. Po tomto kroku jsme se rozhodli, že podáme žádost o audit naší školy. Nachystali jsme si potřebné podklady a sjednali si termín auditorské návštěvy. Na návštěvu z Prahy jsme se velice těšili.

V úterý 24. března 2015 naši školu poctily svoji návštěvou paní auditorky: 
Mgr. Kateřina Kohoutová a Mgr. Martina Kubešová. Přivítání a představení proběhlo velmi milou formou, domluvili jsme se na průběh celého dne v posloupnosti a pustili jsme se společně do práce. V dopoledních hodinách se jednalo s parlamentem prvního stupně, procházela se škola a povídalo se, co se žákům na škole líbí a nelíbí, co by chtěli změnit. Také si nechali i sami poradit, jak by mohli svoje plány uskutečnit a některé činnosti zlepšit. Procházely se i kroniky národní školy a povídalo se o akcích konaných pro žáky. Po dopolední svačině se jednalo s parlamentem druhého stupně v učebně chemie. Diskutovalo se o tom, jaká práce se stihla udělat za tento školní rok v rámci analýzy školy a jakou formou jsme se podíleli na splnění kritérií stanovených Sdružením Tereza. Dále žáci vyprávěli, jaké aktivity vykonávali, s kým vedli rozhovory, jaké ankety se konaly, popisovali svoje role v parlamentu a také ve škole. Dokázali hovořit o věcech, které dokázali sami a jsou na ně náležitě pyšní. Poté se zhostili role průvodců a paní auditorky provedli po škole. Odpovídali na dotazy, které byly vzneseny; přemýšleli, čím by se parlament mohl zabývat, které události jsou jim trnem v oku. Ukázali, že mají zájem něco změnit, aby se jim na škole lépe pobývalo, a hlavní je to, že mají chuť něco změnit a jednat o tom. Dále se uskutečnily rozhovory s panem školníkem a s kuchařkami. Paní auditorky byly velmi mile překvapeny, jak se provozní zaměstnanci zhostili svých rolí a pomáhají nám na chodu naší Ekoškoly. Také se procházely i knihy se zápisy z parlamentu.

Celý den nám utekl jako voda, potřebovali bychom ještě více času si popovídat. Obrovským darem pro nás byla zpětná vazba, kterou nám poskytly paní auditorky. Promluvily k celému Ekotýmu (parlamentu školy), vedení školy, koordinátorce programu Ekoškola na prvním stupni Mgr. Romaně Dvořákové a koordinátorce programu Ekoškola na druhém stupni Mgr. Tereze Brachetkové. Ani neumíme popsat slovy, jakou jsme měli radost, že nás paní auditorky pochválily, že nám poskytly mnoho plnohodnotných rad, přistupovali k nám velice ohleduplně, ukázaly nám přátelskou tvář a srdce na dlani, obrovské pochopení,? Co překvapilo naše žáky? ,,Mě nejvíc překvapilo, jak bylo všechno v klidu a řešili jsme naše nápady,” řekl Vašek. ,,Já jsem se ze začátku bála a byla jsem nervózní, pak ze mě všechno spadlo, paní auditorky byly moc hodný a bylo to v pohodě,” řekla Barča. Konečně jsme v tento den zúročili naši práci. Čeho si však nejvíce ceníme? Ceníme si toho, že paní auditorky, které nás osobně neznají, vidí obrovský kus práce, který jsme zvládli i přes některá úskalí. Hlavní je to, že jsme poprvé slyšeli obdiv, uznání a pochvalu! Ještě jednou mnohokrát DĚKUJEME!!!

                                                                                                            Mgr.Tereza Brachetková

                                             koordinátorka environmentálních a ekologických aktivit Čistá Vysočina 2015

Naše škola se ve dnech od 13. 4. do 22. 4. zapojila do jarních úklidových akcí kolem komunikací směrem na Dukovany, Kladeruby nad Oslavou a Kramolín. Také jsme uklidili i Mohelenskou hadcovou step. Do této akce se zapojili i žáci navštěvující školní družinu. V tyto dny nám počasí přálo a sluníčko nám svými paprsky zpříjemnilo náladu. Při úklidu jsme poznávali kvetoucí stromy a květiny. Mnozí z nás by se divili, co jsme vše nacházeli na cestách a v příkopech. Nejčastějšími nálezy byly: pneumatiky, talíře, hrnce, láhve od alkoholu, kovové předměty, umývadla atd.

Proč se zapojujeme do tohoto projektu? Protože věříme, že tyto činnosti mají smysl. Nejen v rámci vyučování, ale také k výchově být solidními partnery a obyvateli naší Země.


Slavnostní předávání titulů Ekoškola v Praze, 2015

Ve čtvrtek 18. června 2015 jsme se s našimi žáky a také s naším panem starostou městyse Mohelno vydali do Prahy. Tento den se uskutečnilo Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola, které se konalo v pražském Senátu. Jeli jsme si převzít mezinárodní titul. Cestou do Prahy jsme se zastavili u motorestu Melikana, kde jsme si formou švédského stolu mohli vybrat, kdo měl na co chuť. Tato svačina nám přišla velmi vhod. Kolem desáté hodiny jsme přijeli do Prahy, vystoupili jsme u Senátu a šli jsme se zaregistrovat. Celý akt slavnostního předávání byl velmi honosně pojatý. Představili se nám různé osobnosti, ale také zaměstnanci Sdružení Tereza. Sdružení Tereza je národním koordinátorem programu Ekoškola. Hned na přivítanou škol z celé České republiky bylo citováno našimi slovy, kde se zaměstnanci Terezy ztotožňovali s našimi výroky. Slyšet tato slova a následnou pochvalu ve Valdštejnském paláci bylo něco naprosto úžasného. Nesmírně nás těší pocta všech přítomných, kteří nám v sále poděkovali. To jsou právě ty okamžiky, kdy si člověk řekne, že se mu opravdu vrací od žáků vše, co do nich vkládal. Z celé republiky se nás do Prahy sjelo 54 škol, které v jarních měsících tohoto roku obhájili titul. Někteří poprvé, někteří jako my, počtvrté. Není důležité, po kolikáté školy titul obhajovaly, je důležité, že každá škola něco dělá a snaží se myslet na budoucnost, snažíme se nést odpovědnost za svoje činy. Při představení všem školám jsme obdrželi certifikát mezinárodního titulu Ekoškola platný do června roku 2019, vlajku Ekoškoly, smaltovanou ceduli Ekoškoly a dárky od sponzora Ikea. Následně se nás pan moderátor ptal na otázky týkající se Ekoškoly a museli jsme mluvit do mikrofonu k celému sálu. V tu chvíli cítíte obrovskou radost a pýchu, ale zároveň jste vděčni za žáky, které naše škola má. Uvědomujete si, že žáci z Ekotýmu chodili do parlamentu každý týden na dvě hodiny dobrovolně, abychom splnili požadavky a kritéria k obhajobě titulu a něco v naší škole změnili a zlepšili. To jsou ty chvíle, kdy si uvědomíte, že jste jeden tým a táhnete za jeden provaz. A můžete se jeden na druhého spolehnout. Celé vyhlášení bylo propojeno s mnohými dojemnými chvílemi. Následně po vyhlášení jsme pokračovali prohlídkou Valdštejnského paláce, který byl úchvatný a zhlédli jsme i projednávání zákona s našimi ministry, poté náš program pokračoval ve Valdštejnské zahradě v Sala terrena, kde bylo nachystáno pohoštění a hry pro koordinátory programu Ekoškola a pro žáky. V tento den se nám zúročila celoroční práce v parlamentu. Na slavnostním předávání titulů Ekoškola ve Valdštejnkém paláci byli: Šárka Badinová, Václav Chytka, Tereza Jakubová, Mgr. Tereza Brachetková. Další účastníci tohoto výletu byli Kristýna Budínová, Josef Macek, Adéla Nováčková, Veronika Fialková, Daniela Kopuletá, kteří pokračovali s naším panem starostou Jiřím Kostelníkem v Senátu. Program byl zařízen v Poslanecké sněmovně panem poslancem Josefem Zahradníčkem. Žáci byli velmi příjemně překvapeni rozhovory s různými poslanci a jejich velmi milým vystupováním a zájmem. Kolem třetí hodiny jsme se přesunuli na Václavské náměstí a postupně jsme se přemístili za krásami historické Prahy. Za celý den jsme se nachodili, ušli jsme několik kilometrů a užili si spoustu legrace. Za uskutečnění tohoto úžasného dne děkujeme Sdružení Tereza, našemu panu starostovi městyse Mohelno a také zastupitelstvu. Nedokážeme ani slovy vyjádřit, jak si všeho moc vážíme a srdečně děkujeme. Také chceme poděkovat panu řidiči, který byl shovívavý a byl na nás moc hodný. Mnohokrát všem děkujeme!     fotogalerie

                                                                                                                          Mgr. Tereza Brachetková

                                                                  koordinátorka environmentálních a ekologických aktivit