Školská rada

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění následných předpisů se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školská rada. Školská rada je orgán  umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a případným dalším, kompetentním právnickým i fyzickým osobám, podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky.  1. 7. 2021 nastalo funkční období nové školské rady. Funkční období je 3 roky, skončí tedy  30. 6. 2024.


2021 – 2024

ŠKOLSKÁ RADA V ROCE 2023

Dne 26. 6. 2023 byl zvolen z řad pedagogů nový člen

Mgr. Dagmar Frolcová

– dagmar.frolcova@zsmohelno.cz


ŠKOLSKÁ RADA V ROCE 2021

Ustavující schůze Školské rady proběhla 29. 6. 2021.

Svolal ji ředitel školy a také ji řídil. Nová ŠR pracuje od 1. 7. 2021 v tomto složení:

Lenka Knotková – předseda – člen jmenovaný zřizovatelem

– knotle@seznam.cz, tel. 723 980 897

Mgr. Petra Nestrojilová – místopředseda – člen volený rodiči

nestrojipet@email.cz, tel. 725 258 078

Mgr. Helena Kohoutková – člen – volený zástupce z řad pedagogů