Školská rada

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění následných předpisů se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školská rada. Školská rada je orgán  umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a případným dalším, kompetentním právnickým i fyzickým osobám, podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky.  1. 1. 2018 nastalo funkční období nové školské rady. Funkční období je 3 roky, skončí tedy  31. 12. 2020.


2018 – 2020


ŠKOLSKÁ RADA V ROCE 2018

Ustavující schůze Školské rady proběhla 4. 1. 2018.

Svolal ji ředitel školy a také ji řídil. Nová ŠR pracuje od 1. 1. 2018 v tomto složení:

Lenka Knotková – předseda – člen jmenovaný zřizovatelem

– knotle@seznam.cz, tel. 723 980 897

Jiří Šanda – místopředseda – člen volený rodiči

– jisand@seznam.cz, tel. 725 379 525

Mgr. Helena Kohoutková – člen – volený zástupce z řad pedagogů

– helena.kohoutkova@zsmohelno.cz

Členové Rady vyslovili souhlas s uvedením kontaktů na www stránkách školy.

Byl přijat Jednací řád Rady, který je k nahlédnutí na www stránkách školy.


Volby do školské rady 20. 11. 2017

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a případným dalším, kompetentním právnickým i fyzickým osobám, podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Volby do školské rady se uskuteční 20. 11. 2017 v aule budovy II. stupně ZŠ od 16.30 – 19.00 hodin.

Funkční období nově zvolené školské rady: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

Mohelno 18. 10. 2017

Mgr. Vladimír Horký
ředitel školy


2015 – 2017


ŠKOLSKÁ RADA V ROCE 2017

Školská rada se v roce 2017 sešla celkem 3x.

Na svých jednáních byla seznámena s aktuální situací ve škole ? s probíhajícími projekty, personální situací, s plánovanými akcemi školy pro žáky i veřejnost, atd.

Školská rada schválila aktualizovaný Školní řád s platností od 1.9.2017.

Rada měla rovněž možnost vyjádřit se k Výroční zprávě školy za školní rok 2016/2017. Tato byla bez námitek schválena.

Dne 20.11.2017 proběhly volby so Školské rady. Výsledková listina je k nahlédnutí na www stránkách školy.

Členům stávající Rady děkuji za jejich činnost a těm nově zvoleným přeji hodně úspěchů v jejich práci.

Ustavující schůze Školské rady proběhla 11. 12. 2014.

Svolal ji ředitel školy a také ji řídil. Nová ŠR pracuje od 1. 1. 2015 v tomto složení:

Lenka Knotková – předseda – člen jmenovaný zřizovatelem

– knotle@seznam.cz, tel. 723 980 897

Jiří Šanda – místopředseda – člen volený rodiči

– jisand@seznam.cz, tel. 725 379 525

Mgr. Zbyněk Diviš – člen – volený zástupce z řad pedagogů

– zbynek.diviš@zsmohelno.cz, tel. 723 575 537

Všemi hlasy byl schválen Jednací řád ŠR platný od 10. 2. 2006.

ŠR byla seznámena s nejbližšími plány školy – např. uspořádání XIII. společenského plesu, zápisu do 1. třídy, atd.

Členové ŠR vyslovili žádost, aby byli rodiče lépe a více informováni o existenci ŠR a s možností obrátit se na její členy s problémem či dotazem. Vedení školy toto přislíbilo formou informací na třídních schůzkách, případně sdělením v ŽK.

Dále členové vyslovili souhlas s uvedením svých kontaktů na webových stránkách školy.

Vedení školy přislíbilo na základě upozornění pana místopředsedy upřesnit na webových stránkách školy informaci o zamykání budov.

Místopředseda ŠR vyslovil přání více se seznámit s fungováním školy např. návštěvou žákovského parlamentu, nabídl pomoc při přípravě žáků na soutěže související s první pomocí.


Od ustavující schůze se Rada sešla již 3x. Na svých jednáních projednala a schválila Školní řád a Výroční zprávu školy.

Dále byli členové Rady vedením školy seznámeni např. s projekty, které na škole probíhají, s obhájením titulu EKOŠKOLA a s plány na další období.


                                    Volby do školské rady 24.11.2014

Volby do školské rady se uskuteční 24. 11. 2014 v aule budovy II. stupně ZŠ od 16.30 – 19.00 hodin.

Funkční období nově zvolené školské rady: 1.1.2015 – 31.12.2017.

Volbám bude předcházet plenární schůze SRPDŠ od 16.00 -16.30 hodin.

Od 16.45 hodin budou probíhat třídní schůzky SRPDŠ.

Mgr. Vladimír Horký
ředitel školy

Mohelno 22. 10. 2014


2012 – 2014


Školská rada pracuje od 1. 1. 2012 ve složení:  

Předsedkyně: Lenka Knotková

Místopředseda: Mgr. Lubomír Ostrý 

Člen: Ing. Roman Pivnička 


Zprávy ze školské rady:

Ustavující schůze ŠR proběhla 20.1.2012, byla svolána ředitelem školy.

Na tomto setkání byla provedena volba předsedy ŠR – byla jím zvolena paní Lenka Knotková. Všemi hlasy byl také schválen Jednací řád ŠR, platný od 10.2.2006.


Školská rada se opět sešla 6.6.2012.

Na této schůzce byly vedením školy nastíněny všechny akce týkající se nejbližšího období – např. výlety, rozlučka s vycházejícími žáky na OÚ, zhodnocení školního roku 2011/12, oprava budovy I.stupně.

ŠR byla seznámena s personální situací na škole, s rozpočtem školy, byla zhodnocena úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na střední školy a víceletá gymnázia /100%/, byl zhodnocen zápis do I.třídy, dětský karneval, Květinkový den, atd.

Vedení školy se zavázalo k předložení Výroční zprávy školy v řádné termínu, tj.k 15.10.2012, v tomto období se také předpokládá další schůzka ŠR.

Členové ŠR přejí všem krásné léto.

Lenka Knotková


Školská rada se po prázdninové odmlce sešla 31.8.2012.

Na tomto zasedání bylo projednáno a schváleno: Školní řád na rok 2012/13; aktualizace ŠVP; plán práce školy na šk.rok 2012/13.

Dále byli členové seznámeni se stavem rozpočtu, počtem žáků na škole, realizací oprav a údržby budov během prázdnin, atd.                         

Lenka Knotková


Školská rada ze dne 20.9.2012

Na této schůzce byla předložena pracovní verze Výroční zprávy školy za rok 2011/12.

Byla projednána prognóza a výhled na další školní roky ohledně počtu žáků.                                                                                            

 Lenka Knotková


Školská rada na svých jednáních 12.11. a 21.12.2012 projednala a schválila Výroční zprávu školy za šk.rok 2011/12, dále byla seznámena s hodnocením dosavadní činnosti školy.

ŠR byl předložen plán akcí na nejbližší období- např. realizace školního plesu, LVK v Orlických horách, zápis do 1.třídy.

ŠR byla seznámena s návrhem rozpočtu školy pro zřizovatele a ŠR s tímto vyslovila souhlas.

Předpokládaný termín další schůzky ŠR je březen 2013.

Lenka Knotková


 Školská rada se opět sešla v měsíci březnu. 

 Na této schůzce byly zhodnoceny doposud uskutečněné akce. Např. ples ZŠ, zápis dětí do 1.třídy příštího šk. roku, LVK.

 Dále byly členům Rady nastíněny plánované aktivity na zbytek šk. roku- karneval, cvičný požární poplach a dopoledne s místním SDH, myslivecký den, realizace projektu – Čistá Vysočina, Den Země, atd.

 Byla prodiskutována finanční situace školy, chystané plošné testování žáků 5. a 9. tříd /NIQES 2013/ a další.

 Ze strany rodičů nebyl podán žádný podmět k řešení.

 Lenka Knotková


Na červnové schůzce byli členové školské rady informováni vedením školy o nejbližších úkolech, jako např. o aktualizaci ŠVP, další fázi renovace tělocvičny, aj.  Dále byli seznámeni  s předpokládaným počtem  žáků pro šk. rok 2013/14 a  personální situací na škole.

 Byla vyhodnocena dosavadní činnost školy, plán práce a další aktivity. 

Školská rada přeje všem krásný čas dovolených, pohody  a odpočinku!!

Lenka Knotková


Školská rada na svých jednáních 30. 8. a 8. 11. 2013 projednala a schválila aktuální verzi ŠVP, schválila Školní řád a Výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013


Školská rada na svém mimořádném jednání  10.3.2014 jednohlasně zvolila členem konkursní komise na obsazení místa ředitele/ky ZŠ Mohelno Ing. Romana Pivničku. Ten se svým jmenováním členem konkursní komise souhlasí .


Školská rada na svém zasedání 28.3. mj. zhodnotila doposud realizované akce školy. Např. ples, karneval, LVK.

Členové rady byli seznámeni s výsledkem zápisu dětí do 1.třídy. Celkem bylo zapsáno 21 dětí, byly uděleny 4 odklady. Od 1.9.2014 se tedy předpokládá mírný nárůst počtu žáků na škole.

Projekt  “Efektivní učení” byl ukončen, čeká se na schválení monitorovací závěrečné zprávy. Vedení školy dále vyslovilo chválu a doporučení pokračovat v projektu “Škola 5x jinak”.

Závěrem byly nastíněny plánované akce na zbytek školního roku.

Lenka Knotková


Školská rada na svém jednání dne 29.8. projednala a schválila Školní řád s platností od 1.9.2014. Dalším bodem schůzky byly volby do Školské rady. Stávajícím členům končí k 31.12.2014 funkční období. Volby do Školské rady budou vyhlášeny v souladu s platnými právními předpisy.


Školská rada na svém jednání 23. 10. 2014 schválila nový Školní řád s účinností od 1.11.2014. Změny se týkají času dozorů na I. stupni a zpřísnění klíčového režimu s ohledem na bezpečnost žáků.


Výsledky voleb 2011