Poradenské služby

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době vyhovující.

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky nadanými, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují
s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitel školy, výchovný poradce

Mgr. Vladimír Horký

konzultační hodiny: dle domluvy

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsmohelno.cz, vladimir.horky@zsmohelno.cz nebo telefonicky na tel.: 568 642 468, 724 556 383 či osobně

konzultační místnost: ředitelna školy

Školní metodik prevence 

Mgr. Jana Piálková

konzultační hodiny: dle domluvy

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsmohelno.cz, jana.pialkova@zsmohelno.cz telefonicky: 568 642 468, 568 642 547 nebo osobně

konzultační místnost: ředitelna školy