8. třída

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Piálková

Rozvrh hodin

1.
2. 3.
4.5.6.7.
pondělí
MF
Aj/Nj
Tv
Hv
úterýM
ZCh
Aj/NjČj
D
Vz
středaF
InfČj
Aj
Vv/ČaSPVv/ČaSP
čtvrtekM
Čj

Ch
Tv
D
pátekM
Aj/Nj
Z
Aj/NjČj
Vo

Třídní samospráva:

Předseda:  Barbora Adamová

Místopředseda:  Vojtěch Frolec

Pokladník:  Aneta Kožnarová

Sběrový referent:  Karolína Malyjurková

Nástěnkáři:  Anna Knotková a Simona Vyoralová

Péče o květiny:  Barbora Adamová a Veronika Schulzová

CŽP: Vojtěch Frolec, Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek


Zprávy z 8. třídy


Vážení rodiče a osmáci,

na tomto místě najdete podklady k domácímu učení. Co vás v kterém předmětu čeká,  co budou učitelé požadovat a hodnotit. Věřím, že jako třída jste v kontaktu, a že si navzájem pomůžete. Rodiče, prosím kontrolujte (s úsměvem a v klidu), zda plní zadané úkoly.  Kdykoli mě můžete kontaktovat pomocí školního e-mailu. Přeji žákům a hlavně rodičům pevné nervy a vězte, že vše ve škole zopakujeme a případné nejasnosti vysvětlíme.

Ať se vám daří a ať jsme zdraví!

                                                 Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Piálková


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. Učebnice str. 43 cv. 7. – doplň chybějící písmena a napiš věty správně (do škol. sešitu)

2. Zopakuj si druhy vedlejších vět a otázky, kterými se na ně ptáme (brzy na ně budeme navazovat VH!)

3. Učebnice str. 45 cv. 2. – přepiš do školního sešitu – dokonči věty, nadepiš nad ně, která z nich je VH, která VV + její druh)

4. Učebnice str. 47 cv.8.  do škol. sešitu  (nemusíš větu opisovat, pouze odpověz a) …..  atd.)

Český jazyk – literatura – stále pokračujte v povinné četbě

Český jazyk  – sloh (zapiš si do slohového sešitu – malý literární z druhé strany!) –

Charakteristika postavy – bývá často spojena s popisem charakterizované osoby (popis vnější – jak osoba vypadá)

Charakteristika – vystihuje povahu člověka                                                                                   

a) přímá – přímo pojmenováváme jeho povahové rysy, vlastnosti                                                                      

b) nepřímá- vlastnosti osoby vyvozujeme z jeho chování a jednání

Úkol: vyber si jakoukoliv liter.(film.) postavu a napiš její charakteristiku do slohového sešitu (rozsah cca 1 strana) :  odevzdáš s příchodem do školy – bude oklasifikováno!

Charakteristika literární (filmové) postavy (může to být i nadpřirozená bytost)

(její jméno – napiš z jaké knihy, filmu postava pochází, stručně popiš, jak vypadá, začni od hlavy, napiš, co je pro ni typické např. nějaké oblečení atd., dále použij charakteristiku přímou a nepřímou, nezapomeň udělat závěr např. proč sis tuto postavu vybral atd.)


Matematika

V této části si nejprve uvědomte a zopakujte si základní pojmy – tečna, sečna a vnější přímka, případně tětiva – jaké jsou jejich charakteristiky (vzájemné polohy přímky vzhledem ke kružnici (kruhu)!
Současně si zopakujte předcházející učivo „vzájemná poloha dvou kružnic“
Pozorně čtěte zadání – některá cvičení jsou konstrukční (narýsovat pomocí pravítka, kružítka…), jiná stačí jen vypsat dle zadání!

-str. 49/cv.1 – 3
-str. 50/cv.4 – 8 (u cvičení 8 se využívá Thaletova kružnice a u bodu c) Pythagorova věta)
-str.50/cv. 10 – 11(u cvičení 11d)nezapomeňte určit součet úhlů graficky-pomocí kružítka)
-str. 50/cv.12 (využití Pythagorovy věty)
-str.50/cv. 13 – 14 (dle vzorce pro výpočet obsahu a obvodu kruhu)

– problémové příklady si zapište do poznámky pro řešení pozdější po skončení mimořádných opatření zde ve škole.


Angličtina – pan učitel Diviš

Slovní zásoba L. 1 – A, B, zopakovat rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým, napsat 10 vět v minulém čase prostém ( viz. Přehled mluvnice v prac sešitě ) – 5 vět s pravidelnými slovesy a 5 s nepravidelnými ( přehled byste měli mít, nebo v prac. sešitě ), dále na zvláštní papír vypracujte vyprávění o uplynulém týdenu – alespoň 10 vět ( bude zkontrolováno ). Stále platí odkaz na procvičování z PROJECTu .

Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

Skládání rozhovoru:

https://www.umimeanglicky.cz/chat-nakupovani-2-uroven/195

https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/225

Procvičování členů: https://www.umimeanglicky.cz/dictate-mix-articles-2-uroven/176

Čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/32

Poslech s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna-friends/22


Němčina

Opakování a procvičování vět – Myslím si, …. Ich glaube,…..; Jsem si jistý,….. Ich bin sicher; Doufejme, že….Hoffentlich;  Možná, asi, snad …. Vielleicht; učebnice strana 82 – 83, cv. 27 – písemně do školního sešitu, otázku i odpověď.

Překlad – učebnice str. 81, cv. 25 – písemně do školního sešitu

Procvičování slovní zásoby lekce 4 a předložek se 4. pádem.

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis

Přečíst učebnici na str. 81

Zápis do sešitu:

MÍCHA – je uložena v páteřním kanálu od týlního otvoru až po 1.-2.bederní obratel. Na obvodu je bílá hmota (z ní vybíhají nervové provazce), uvnitř šedá. Uprostřed je míšní kanálek s mozkomíšním mokem.

 Obvodová nervová soustava

A) 12 párů mozkových nervů –  z učebnice vypiš co ovládají a jejich názvy

B) 31 párů míšních nervů – z učebnice vypiš co ovládají a jejich názvy

C) Útrobní (vegetativní) nervy – z učebnice vypiš co ovládají a jejich názvy

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

Zeměpis

1. hodina opakování str. 19, mapa- úkol do sešitu – k městům Praha až Jihlava přiřaď čísla.

2. hodina zápis do sešitu Vývoj hospodářství– po roce 1918 až do 21. století – silně vytištěné, učebnice str. 20-21.


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zopakovat předchozí látku, projít si světové vynálezy str. 77 – 80 ( nedělat zápis ), na zvláštní papír udělat úkoly ze str. 81 / cv. 2, 3, 4, 5, 6 ( vyberu si ).


Výchova k občanství

napiš do sešitu odpovědi na otázku, které chování považujete za dospělé a které za nedospělé (uveďte nějaké životní příklady, kterými své odpovědi doložíte).

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Český jazyk

Opakujeme předpony s-, z-, vz-

učebnice str. 38/ cv. 6 – písemně do školních sešitů

Skupiny bě/bje; pě; vě/vje; mě/mně;

učebnice str. 41/cv. 2,3 – písemně do školních sešitů

Literatura – nezapomeň na báseň Maryčka Magdónova – měla být tento týden! Za týden dostanete další!

Čtěte povinnou četbu – po vašem příchodu do školy začnou referáty z knihy!


Matematika: Válec-kapitola 2: Válcová tělesa kolem nás; učebnice Geometrie str. 46 – 49
Cvičení: na základě již probraného učiva 1. Základní pojmy a 2. Povrch a objem válce si do školního sešitu pod nadpisem „Válcová tělesa kolem nás“ vyřešíte následující cvičení:
pro období pondělí 16. 3. 2020 – pátek 20. 3. 2020

-str. 47/cv.2 (nejprve vypočítat objem jedné svíčky v m3 nebo v dm3; následně pomocí hustoty vypočítat její hmotnost a celkovou váhu násobit počtem svíček v krabici)
-str. 47/cv.3 (výpočet obdobný přes objem)
-str.47/cv. 4 (výpočet rovněž přes objem-nezapomeňte řešit jen ¾ objemu)
-str. 47/cv.5 (domácí úkol byl zadaný před prázdninami)
-str.47/cv.6 (vypracujte dle uvedené nápovědy)
-str.47/cv.7(dle zadání)
-str.47/cv.8(převeďte si staročeské látry hned na m dle přepočtu, vypočítejte objem válce dle vnějšího průměru, objem válce dle vnitřního průměru=vnější průměr – 2x tloušťka zdi; objemy od sebe odečtěte=čistý objem zdi; odečtěte 10% tohoto objemu zdi=odpověď!!!)
-str.48/cv.9(obdoba cv.8-objem pomocí vnějšího průměru – objem pomocí vnitřního průměru=čistá kamenina.na základě hustoty vypočítat hmotnost v tunách)
-str.48/cv. 10a); 11a), 12 (dle návodu k řešení)
-str. 48/cv. 14(vypočítej obsahy válce X a válce Y dle zadání; obsahy zapiš do poměru dle uvedeného pořadí)
-str.48,49/cv.15 – 19 (řešte samostatně, zkontrolujte si výsledky uvedené v zadní části učebnice, případně problémové příklady si zapište do poznámky pro řešení pozdější po skončení mimořádných opatření zde ve škole).


Angličtina – paní učitelka Piálková

Zopakuj slovíčka str. 81 Introduction

Učebnice:

Vypracuj do sešitu: str. 5 cv. 5

Dodělej cvičení v pracovním sešitě str. 2-3

Angličtina – pan učitel Diviš

Procházet slovíčka L1, projít Grammar Summary vzadu v pracovním sešitě a udělat cv. str. 6 – 7 – bude zkontrolováno.

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Opakování slovní zásoby lekce 4 – členy podstatných jmen a množná čísla!

Procvičování předložek se 4. pádem – učebnice str. 75, cv. 15 – přeložit do školního sešitu, cv. 17 projít; učebnice str. 76, cv. 19 – tvořte věty, napište německy, pak přeložte do školního sešitu.

Procvičování předložek se 3. pádem (opak. Lekce 3) – učebnice str.74, cv. 12, 13, 14 – věty pište do školního sešitu.

Pracovní sešit str. 25, cv. 10 – napsat.


Přírodopis

Zopakovat: stavbu trávící soustavy, složky potravy, stavbu kožní soustavy

vypracovat do sešitu:

– uč. str 67 modrý rámeček s písmenem M

– uč. str. 69 – otázka č. 2

– uč. str. 76 – otázky: 1, 2, 4, 7 a 9


Zeměpis

1. hodina – opakování  Obyvatelstvo ČR- přírůstek, zalidněnost….

 2. hodina – zápis Sídla ČR, učebnice str. 18-19,  6 nejlidnatější měst v ČR – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec

Pokud máš internet, vyhledej počet obyvatel – Wikipedia


Dějepis

Opakování – Společenský žebříček ve 2. polovině 19. století – učebnice str. 75; udělat zápis učebnice strana 76 – nastudovat


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Výchova ke zdraví

Pracovní list už máte vypracovaný, pouze si to projděte, pokud ho někdo nemá – vytiskne a vyplní nebo přepíše do sešitu:

                                 Spoj čarou, co patří k sobě:

       VITAMIN

D   chrání zrak, zlepšuje pleť, zajišťuje správný
B   vliv na nervový systém, proti únavě
E   posiluje odolnost
C   pro tvorbu kostí
A   zabraňuje stárnutí, urychluje hojení

Říká se:

snídej …………….

obědvej s ………………………………

večeři dej ………………………………

 Jak tělo zpracovává a využívá potraviny?

Jaké faktory ovlivňují pojetí a styl výživy dětí? Uveď příklady.

a/   __ O __ I __ A

b/   Š __ O __ A

c/   S __ O __ E __ N __ S __

přeměna látek v těle se nazývá __ E __ A __ O __ I __ M __ S

__ A __ Á __ N __       _y_ E __ A __ O __ I __ M __ S – látková přeměna pro udržení života při tělesném i duševním klidu.

Během  __ E __ A __ O __ I __ M __  tělo samo o sobě vyloučí 

 Z __ Y __ E __ N __      S __ O __ K __.

S __ O __ E __ Í    P _O_ T R _A_ V _Y_   ovlivňuje __ Ů __ T, __ Ý __ O __ , 

__ I __ N __ S __    a   __ D __ A __ Í     O __ G __ N __ S __ U .

A __ E __ G __ E  je navyzpytatelná.  Časté jsou alergie na:  O__ O __ E,

R __ B __, __ Ř __ CH __,  A__ A __ Í __ Y,

M __ É __ N __    V__ R __ B __ Y, …

Vhodně doplň málo / více, přibývá / ubývá.

Člověk, který přijímá  …………….. potravin, spotřebovává tělesné zásoby
a ……………………….. na váze.

Člověk, který přijímá  ………….…………energie v potravinách, než stačí spotřebovat,

si  __ U __ Y   ukládá a  ……………………..  na váze.

OBEZITA – __ A __ __ Á __ A                  Účinná prevence:

● Z __ Ý __ E __ Á       F __ Z __ C __ Á      N __ M __ H __

● M __ N __     ……………………   a   ………………………

● ……………….    porce jídla a   ………….    za den 

●  ……………………..    nápoje

● pozor na  F __ S __     F__ O __

● N __ P __ E __ Í __ A __    se

Abeceda zdravé výživy

A Jez P __ S __ R __ U   stravu, zajistíš tak  D __ S __ A __ E __ N __   a

 V __ V __ Ž __ N __  příjem   Ž __ V __ N,  V __ T __ M __ N __,

M __ N __ R __ L __     a …

B Udržuj si vhodnou  V __ H __.

C Pravidelně se   H __ B __ J.

D Jez dostatečné množství   __ E __ E __ I __ Y     a     O __ O __ E.

E Nejezte velké porce najednou.

F Omezte  __ Ů __ .

G Potraviny zbytečně dlouho   N __ V __ Ř __ E.

H Jídlo __ E H __ T __ J, ale pomalu  __ O __ S __ J.

I Nic nepřipravuj na    __ Ř __ P __ L __ N __ M        __ U __  __ .

J Dodržuj       __ I __ N __    režim.


Výchova k občanství

str. 66 – Člověk a řád; přečíst str. 66 – 68 + komentář

! stručný zápis do sešitu: nadpis + z komentáře vypiš, co je role, co je status

písemně odpověz učebnice str. 69 / 2


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 8. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 13. 1. – 17. 1. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. V 8. třídě byl výcvik zaměřen na zdokonalení lyžařské techniky.


Vánoční besídka

Krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje 8. třída!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Poznáváme Prahu

Dne 10. 10. 2019 jsme se se žáky 9. a 7. třídy zúčastnili exkurze do Prahy. Moc se nám tam líbilo!


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší tělocvičně slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 20 žáků. Těšíme se na společné zážitky s naší třídou!